fbpx

ДОГОВІР публічної оферти про надання благодійної пожертви

Дата останнього оновлення: 4 квітня 2024

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЇЖА ЖИТТЯ.OДЕСА» (надалі – Фонд) укласти договір щодо надання благодійної пожертви на зазначених нижче умовах:

Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта – дійсна пропозиція Фонду, що розміщена на сайті: https://www.food4life.com.ua/, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для досягнення певних цілей благодійної діяльності, передбачених Статутом та/або благодійними програмами Фонду, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

Бенефіціар – набувач благодійної допомоги, що одержує допомогу від одного чи кількох Благодійників для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статутом Фонду.

Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення надання Фондом благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту, благодійних програм Фонду тощо. Крім випадків здійснення Благодійником благодійної пожертви на наперед обумовлені цілі (на конкретний благодійний проєкт), Фонд самостійно визначає обсяг та напрями використання ним благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду.

У випадку якщо Благодійник здійснює благодійну пожертву на наперед обумовлені ним цілі (в рамках конкретного благодійного проєкту, що реалізується Фондом), Фонд використовує таку пожертву на такі цілі (конкретний благодійний проєкт), самостійно визначаючи порядок та напрями використання благодійної пожертви в рамках такого благодійного проєкту.

У випадку, якщо проєкт не буде реалізовано чи за наявності залишку коштів Фонд самостійно визначає використання ним такої благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду

Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної зі сторін.

Цілі та сфери благодійної діяльності

Цілі та сфери благодійної діяльності Фонду визначені Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Законом України «Про гуманітарну допомогу», Статутом та благодійними програмами Фонду.

Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, з яким він ознайомився на сайті https://www.food4life.com.ua/ Крім того, акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом цього Договору, цілями публічного збирання коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі, не більшому, ніж зазначений в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сторони, погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір укладений в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статті 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту, не підписання цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

Права та обов’язки Фонду

Фонд має право:

отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;

використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Фонд зобов’язаний:

відзвітувати про використання Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://www.food4life.com.ua/

Права Благодійника

Благодійник має право:

Отримувати інформацію про використанням Фондом Благодійної пожертви за цільовим призначенням;

письмово отримувати інформацію про використанням Фондом Благодійної пожертви.

Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збирання коштів, здійснюється за місцезнаходженням Фонду.

Строк збирання коштів

Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Фондом (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фонду, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: 
https://www.food4life.com.ua

Порядок використання Благодійних пожертв

Використання благодійних пожертв здійснюється для забезпечення досягнення цілей, визначених статутною діяльністю Фонду та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Фонд використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду.

У випадку якщо Благодійник здійснює благодійну пожертву на наперед обумовлені ним цілі (в рамках конкретного благодійного проєкту, що реалізується Фондом), Фонд використовує таку пожертву на такі цілі (конкретний благодійний проєкт), самостійно визначаючи порядок та напрями використання благодійної пожертви в рамках такого благодійного проєкту.

Отримані Фондом Благодійні пожертви не можуть бути повернені Благодійнику.

Відповідальність Фонду

Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів тощо) несе Благодійник.

Зміни умов Публічної оферти

Фонд має право впроваджувати зміни у цю Публічну оферту. Усі зміни будуть опубліковані на сайті https://www.food4life.com.ua і набирають чинності з моменту їх публікації.

При набутті чинності змін до умов Публічної оферти згода Благодійника не вимагається.